10th Kyu

(Monthly Grading Tests)

1Migi-hanmi-Kamae 
2Hidari-hanmi-Kamae
3Seiza-ho
4Shikko-ho
5Koho-ukemi
6Aikiken 1-3
7Uraken-uchi Hiriki-no-yosei (1)(2)
8Uraken-uchi Hiriki-no-yosei (1)(2) with Tanto
9Kata-oshi/Body-push Ikkajo
10Tateken Ikkajo-osae (1)